redagowanie i korekta tekstu, konsultacje i pomoc, pisanie i tłumaczenie - usługi pisarskie i translatorskie

Jak napisać dobrą pracę - poradnik

Pisanie prac

Podstawą przygotowania dobrej pracy jest opracowanie jej planu, który powinien generalnie składać się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na początku w każdej z prac powinien znaleźć się wstęp, czyli innymi słowy wprowadzenie do tematu. Warto też umieścić w nim informacje o poszczególnych rozdziałach zawartych w pracy. Istotnym jest wspomnieć tutaj także o celu naszej pracy.

W przypadku sporządzania planu pracy obowiązuje jedna zasada: od ogółu do szczegółu. W teoretycznej części pracy zamieszczamy informacje o jej dalszych komponentach. Ważnym jest, aby przejście z części teoretycznej do części praktycznej pracy było bardzo płynne. Część praktyczna zwana też częścią empiryczną lub badawczą to najczęściej analiza, przykłady tego, co zostało zawarte w części teoretycznej. Można zamieścić w niej konspekty lekcji. Skoro coœ badamy to analizujemy, stawiamy hipotezy, których dowodzimy.

Koniec każdej pracy to podsumowanie, czyli wyciągnięcie wniosków, do jakich doszliśmy dzięki przeprowadzonym analizom czy porównaniom. To jasne określenie czy postawione sobie cele zostały zrealizowane bądŸ osiągnięte i w jakim stopniu. Ważna jest także bogata bibliografia, czyli materiały na jakich bazujemy pisząc naszą pracę.

Skontaktuj się z nami - pomożemy!